นกเขาไม่ขัน เสื่อมสมรรถภาพ ไม่แข็งตัว สาเหตุและการรักษา